FAIL (the browser should render some flash content, not this).


INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES GIRONA (ITG), com a responsable d'aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999, de 13 de desembre) està compromesa amb la privadesa de l'usuari en el desenvolupament de la seva activitat .
Les úniques dades personals a què la responsable del fitxer tindrà accés seran les que li siguin facilitades voluntàriament a fi de possibilitar l'accés, l'ús o la contractació d'algun/s servei/s facilitat/s a través del web.


Identitat i adreça de la responsable del fitxer

La titular i responsable del fitxer és la ITG, amb domicili al carrer Perelló 152, 17180 de Vilablareix, Girona.

Tractament de les dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal, inclòs el correu electrònic, facilitades pel mateix usuari o bé sol·licitades en els formularis que resulten necessaris per a la formalització, la gestió administrativa, l'execució i el desenvolupament de tota l'activitat institucional pròpia de ITG, s'incorporaran en un fitxer automatitzat sota la titularitat i la responsabilitat de ITG.
Aquestes dades personals dels usuaris, junt amb les que s'originin com a conseqüència de l'accés, l'ús o la contractació dels serveis, només podran ser objecte de tractament automatitzat i cedides en la forma i amb la finalitat establertes i expressament autoritzades pels usuaris.

La simple navegació pel web té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ dels ususaris.

Consentiment
La utilizació del lloc web de ITG i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten a la política de privadesa que s'exposa.

Seguretat de les dades
ITG, com a responsable i titular dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, adopta totes les mesures d'índoles tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades amb la finalitat d'evitar accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions o la pèrdua de les dades de caràcter personal, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.
Així mateix, adoptarà tots els mitjans i procediments necessaris per garantir i protegir la privadesa de les dades de caràcter personal dels usuaris amb l'objectiu de garantir que les dades facilitades siguin tractades amb absoluta confidencialitat.
L'entitat responsable dels fitxers, així com les que intervinguin en qualsevol fase del tractament o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en virtut de l'autorització conferida per l'usuari- estan obligades a mantenir el secret professional.
No obstant això, s'adverteix i s'informa els usuaris que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, per la qual cosa la responsable del fitxer no podrà considerar-se responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències.

Cessió de dades
El fet que els ususaris facilitin dades també suposa l'acceptació voluntària i expressa de la cessió i la transmissió d'aquestes dades, amb els mateixos fins que s'indiquen a l'apartat anterior, a altres entitats de l'entorn de ITG, així com l'autorització a la responsable del fitxer per rebre d'aquestes entitats informacions que es troben en els seus arxius, fins i tot de forma interconnectada, per a les finalitats assenyalades.

Drets dels usuaris i exercici d'aquests drets
Els usuaris tenen reconeguda per l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, si escau, respecte de les seves dades personals. Els ususaris podran exercir aquests drets dirigint-se per escrit a la responsable del fitxer a l'adreça que consta al web, o bé a través de l'adreça de correu: info@itg.cat.

Enllaços a llocs web de tercers / hipervincles
Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs web que poden resultar d'interès per a l'usuari.
ITG no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços mencionats ni en relació al compliment i l'existència de les adequades polítiques de privadesa d'altres llocs web als quals l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat.

Modificació de la política de privacitat de ITG
La ITG es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les modificacions o pràctiques de la indústria. Els canvis realitzats en la política de privadesa es veuran degudament reflectits en el lloc web de ITG.E-mail:info@itg.cat

Qui som    |   Serveis   |   Solucions   |   Partners   |   Contactar